Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door 123Telefoon B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Wilgenweg 26B), hierna te noemen: ”123Telefoon “. 123Telefoon beschikt over een vergunning om beleggingsdiensten te verlenen. 123Telefoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34211339.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door 123Telefoon met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 123Telefoon verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door 123Telefoon worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van 123Telefoon aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de diensten van 123Telefoon.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door 123Telefoon uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel 123Telefoon zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. 123Telefoon aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer 123Telefoon hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat 123Telefoon de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 123Telefoon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door 123Telefoon niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

123Telefoon, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123Telefoon of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123Telefoon is het niet toegestaan links naar sites van 123Telefoon weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het 123Telefoon Privacy Statement.

Wijzigingen

123Telefoon spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan 123Telefoon. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan 123Telefoon laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.